Browsing by Author Fedorov, E. D.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Диагностические и терапевтические аспекты лечения больных с синдромом механической желтухи: по следам Российского консенсусаKhatkov, I. E.; Avanesyan, R. G.; Akhaladze, G. G.; Beburishvili, A. G.; Bulanov, A. Yu.; Bykov, M. I.; Vinnitskaia, E. V.; Virshke, E. G.; Gabriel, S. A.; Granov, D. A.; Darvin, V. V.; Dolgushin, B. I.; Dyuzheva, T. G.; Efanov, M. G.; Korobka, V. L.; Korolev, M. P.; Kulabukhov, V. V.; Maystrenko, N. A.; Melekhina, O. V.; Nedoluzhko, I. Yu.; Okhotnikov, O. I.; Pogrebnyakov, V. Yu.; Polikarpov, A. A.; Prudkov, M. I.; Ratnikov, V. A.; Solodinina, E. N.; Stepanova, Yu. A.; Subbotin, V. V.; Fedorov, E. D.; Shabunin, A. V.; Shapovalyants, S. G.; Shulutko, A. M.; Shishin, K. V.; Tsvirkun, V. N.; Chzhao, A. V.; Kulezneva, Yu. V.; Хатьков, И. Е.; Аванесян, Р. Г.; Ахаладзе, Г. Г.; Бебурешвили, А. Г.; Буланов, А. Ю.; Быков, М. И.; Винницкая, Е. В.; Виршке, Э. Г.; Габриэль, С. А.; Гранов, Д. А.; Дарвин, В. В.; Долгушин, Б. И.; Дюжева, Т. Г.; Ефанов, М. Г.; Коробка, В. Л.; Королев, М. П.; Кулабухов, В. В.; Майстренко, Н. А.; Мелехина, О. В.; Недолужко, И. Ю.; Охотников, О. И.; Погребняков, В. Ю.; Поликарпов, А. А.; Прудков, М. И.; Ратников, В. А.; Солодинина, Е. Н.; Степанова, Ю. А.; Субботин, В. В.; Федоров, Е. Д.; Шабунин, А. В.; Шаповальянц, С. Г.; Шулутко, А. М.; Шишин, К. В.; Цвиркун, В. В.; Чжао, А. В.; Кулезнева, Ю. В.
2021Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации «Эндоскопическое общество РЭНДО» по диагностике и лечению гастрита, дуоденитаIvashkin, V. T.; Maev, I. V.; Lapina, T. L.; Fedorov, E. D.; Sheptulin, A. A.; Trukhmanov, A. S.; Kononov, A. V.; Abdulkhakov, R. A.; Alexeeva, O. P.; Alekseenko, S. A.; Andreev, D. N.; Baranskaya, E. K.; Dekhnich, N. N.; Klyaritskaya, I. L.; Kozlov, R. S.; Kogan, E. A.; Korolev, M. P.; Korochanskaya, N. V.; Kurilovich, S. A.; Livsan, M. A.; Osipenko, M. F.; Pavlov, P. V.; Pirogov, S. S.; Sarsenbaeva, A. S.; Simanenkov, V. I.; Tertychny, A. S.; Tkachev, A. V.; Uspensky, Yu. P.; Khlynov, I. B.; Tsukanov, V. V.; Ивашкин, В. Т.; Маев, И. В.; Лапина, Т. Л.; Федоров, Е. Д.; Шептулин, А. А.; Трухманов, А. С.; Кононов, А. В.; Абдулхаков, Р. А.; Алексеева, О. П.; Алексеенко, С. А.; Андреев, Д. Н.; Баранская, Е. К.; Дехнич, Н. И.; Кляритская, И. Л.; Козлов, Р. С.; Коган, Е. А.; Королев, М. П.; Корочанская, Н. В.; Курилович, С. А.; Ливзан, М. А.; Осипенко, М. Ф.; Павлов, П. В.; Пирогов, С. С.; Сарсенбаева, А. С.; Симаненков, В. И.; Тертычный, А. С.; Ткачев, А. В.; Успенский, Ю. П.; Хлынов, И. Б.; Цуканов, В. В.