Browsing by Author Петрова, М. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
202110-летний катамнез больных раком желудка— дефекты диагностики и диспепсия, как самый ранний «тревожный признак»; результаты программы «РАДИУС» («ранняя диагностика рака желудка при диспепсии»)Lazebnik, L. B.; Busalaeva, E. I.; Dekhnich, N. N.; Dolgalev, I. V.; Efimova, M. V.; Zhilina, A. A.; Zhuchkova, S. M.; Konovalova, G. M.; Livzan, M. A.; Lyalyukova, E. A.; Mokshina, M. V.; Nevzorova, V. A.; Onuchina, E. V.; Petrova, M. M.; Pozdnyakova, O. Yu.; Prokhorova, L. V.; Rogacheva, I. V.; Romanova, N. N.; Sarsenbaeva, A. S.; Stefanyuk, O. V.; Ten, M. E.; Khlynova, O. V.; Chernysheva, E. N.; Yankovaya, T. N.; Pavlova, N. V.; Lee, E. D.; Kareva, E. N.; Лазебник, Л. Б.; Бусалаева, Е. И.; Дехнич, Н. Н.; Долгалёв, И. В.; Ефимова, М. В.; Жилина, А. А.; Жучкова, С. М.; Коновалова, Г. М.; Ливзан, М. А.; Лялюкова, Е. А.; Мокшина, М. В.; Невзорова, В. А.; Онучина, Е. В.; Петрова, М. М.; Позднякова, О. Ю.; Прохорова, Л. В.; Рогачева, И. В.; Романова, Н. Н.; Сарсенбаева, А. С.; Стефанюк, О. В.; Тен, М. Е.; Хлынова, О. В.; Чернышева, Е. Н.; Янковая, Т. Н.; Павлова, Н. В.; Ли, Е. Д.; Карева, Е. Н.
2016Оптимизация лечения больных с артериальной гипертонией в крупном промышленном городе (на примере города Красноярска)Kaskaeva, D. S.; Kovrigin, I. S.; Petrova, M. M.; Zorina, E. V.; Tepper, E. A.; Danilova, L. K.; Krylova, E. Y.; Каскаева, Д. С.; Ковригин, И. С.; Петрова, М. М.; Зорина, Е. В.; Теппер, Е. А.; Данилова, Л. K.; Крылова, Е. Ю.
2020Сравнительный анализ физического здоровья у студентов на 1 и 6 курсах обученияPetrova, M. M.; Kaskaeva, D. S.; Tutynina, O. V.; Romanova, I. V.; Петрова, М. М.; Каскаева, Д. С.; Тутынина, О. В.; Романова, И. В.
2020Эффекты телмисартана и его комбинаций на динамику офисного артериального давления: результаты проспективного наблюдательного исследования ТАЙНАOstroumova, O. D.; Kochetkov, A. I.; Ageev, F. T.; Anikin, G. S.; Akhmetzyanova, E. K.; Bezuglova, E. I.; Bekoeva, A. B.; Borovkova, N. Y.; Vinogradova, N. G.; Gorbunova, E. V.; Goryacheva, A. A.; Zhugrova, E. S.; Kislyak, O. A.; Klyashev, S. M.; Kuzmin, V. P.; Lipchenko, A. A.; Matyushin, G. V.; Mikhailova, E. A.; Nevzorova, V. A.; Obrezan, A. G.; Petrichko, T. A.; Petrova, M. M.; Reider, T. N.; Repin, A. N.; Sadovoy, V. I.; Sanina, N. P.; Skripchenko, A. V.; Stryuk, R. I.; Faiyance, I. B.; Khaisheva, L. A.; Khasanov, N. R.; Khokhlov, R. A.; Tsareva, E. E.; Cherkashina, A. L.; Shaposhnik, I. I.; Shelestova, I. A.; Shepel, R. N.; Shikh, E. V.; Yakhontov, D. A.; Остроумова, О. Д.; Кочетков, А. И.; Агеев, Ф. Т.; Аникин, Г. С.; Ахметзянова, Э. Х.; Безуглова, Е. И.; Бекоева, А. Б.; Боровкова, Н. Ю.; Виноградова, Н. Г.; Горбунова, Е. В.; Горячева, А. А.; Жугрова, Е. С.; Кисляк, О. А.; Кляшев, С. М.; Кузьмин, В. П.; Липченко, А. А.; Матюшин, Г. В.; Михайлова, Е. А.; Невзорова, В. А.; Обрезан, А. Г.; Петричко, Т. А.; Петрова, М. М.; Рейдер, Т. Н.; Репин, А. Н.; Садовой, В. И.; Санина, Н. П.; Скрипченко, А. В.; Стрюк, Р. И.; Фаянс, И. В.; Хаишева, Л. А.; Хасанов, Н. Р.; Хохлов, Р. А.; Царева, Е. Е.; Черкашина, А. Л.; Шапошник, И. И.; Шелестова, И. А.; Шепель, Р. Н.; Ших, Е. В.; Яхонтов, Д. А.